§ 1
Klubbens navn er Broholm Rideklub. Forkortelse: BRO
Klubbens hjemsted er Svendborg kommune, klubbens
faciliteter er beliggende på og lejet af Broholm Hestecenter under Broholm Gods.

§ 2
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt, vedrørende hestens brug og pleje.

§ 3
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4
I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker optages som juniormedlemmer til og med udgangen af det år, hvor de fylder 18 år. Alle medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen, idet stemmer for juniorer under 18 år kun kan afgives af deres forældre eller værge, se dog § 8. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Passive medlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen og har ikke stemmeret til generalforsamlingen med mindre de udøver stemmeret som forældre/værge for juniormedlem under 18 år.

 Der kan desuden optages Stævnemedlemmer fra og med det år, de fylder 25 år. Stævnemedlemmer har samme rettigheder som aktive seniormedlemmer, men stævnemedlemmer må ikke benytte klubbens faciliteter i forbindelse med træning. Stævnemedlemskab giver ret til at starte stævner under DRF.
Medlemskab er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til l. januar eller l. juli. Alle, som deltager i undervisningen, har hest opstaldet og benytter stedets faciliteter, skal være aktiv medlem af klubben. Medlemmer med hest opstaldet på hestecentret samt medlemmer, der benytter klubbens baner uden for holdundervisningen, betaler endvidere et ridehuskontingent. Dette fastlægges af bestyrelsen og opkræves efter retningslinjer fastsat af samme.


Klubbens fuldtidsansatte personale er

ved medlemskab af klubben kontingentfri.

§ 5
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 6 A
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For
at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.
Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 6 B
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke tæller som afgivne).
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.
Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for
Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

§ 6 C
I det af § 6 B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for
Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts- Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

§ 7
Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for l år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.
For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og er forfalden til betaling den l. januar og l. juli. For passive medlemmer og stævnemedlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt, og er forfaldent til betaling den 1. januar. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun optages på ny, mod betaling af restance samt kontingentbeløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldet kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.
Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige priser og satser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§ 8
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.
På generalforsamlingen vælges formanden direkte og derefter vælges den øvrige bestyrelse samt 2 suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Hvis bestyrelsen beslutter at ansætter professionel forretningsfører, bortfalder kassererposten i bestyrelsen.
Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt l juniorsuppleant. De valgte skal fortrinsvis være under 18 år.
I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.
Bestyrelsen nedsætter efter behovet antal udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsesmedlemmer samt revisorer vælges for 2 år. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår i lige år og halvdelen i ulige år. Endvidere afgår l revisor hvert år. Første gang ved lodtrækning. Juniorrepræsentanter samt juniorsuppleant vælges for l år. Genvalg kan finde sted.
Broholm Hestecenter har ret til at deltage i bestyrelsens møder med en observatør uden stemmeret.

§ 9
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6 A. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende, og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næst-formanden træder under formandens forfald i dennes sted.
Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 10 A
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i forening, f.eks. formand/næstformand - kasserer/sekretær, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb/salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens § ll.
Der bør ikke meddeles eneprokura, dog kan der disponeres over drifts-og stævnekonti af formand/ næstformand eller kasserer/sekretær alene, efter bestyrelsens beslutning og der kan gives prokura til professionel forretningsfører ansat af bestyrelsen.
I afgørelser, der indebærer økonomiske dispositioner, er juniorrepræsentanterne, såfremt disse er under 18 år, fritaget for ansvar og derfor ikke berettiget til at afgive stemme.

§ 10 B
Af hensyn til den daglige drift, kan bestyrelsen ansætte en professionel forretningsfører, som meddeles prokura til foreningens konti i bank, giro eller lignende, og overfor eksterne leverandører som PBS, jvf. § 11, punkt 11.

§ 11
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes så hurtigt som muligt i januar kvartal.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 31. december.
Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, meddeles klubbens medlemmer ved opslag i klublokalet og på foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel.
Aktive medlemmer over 18 år, der har været medlemmer i mindst 3 mdr.
samt forældre til eller værger for børn, der har været medlemmer i mindst 3 mdr. har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de ikke har kontingentrestancer.
Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2.Bestyrelsen aflægger beretning.
3.Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse, og fremlæggelse af budget.
4.Fastsættelse af kontingent.
5.Behandling af indkomne forslag.
6.Valg af formand.
7.Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
8.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af 2 juniorrepræsentanter og l juniorsuppleant.
10.Valg af 2 revisorer og l revisorsuppleant.
11.Eventuelt.

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m.
På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog §§ 12 og 15. Afstemning foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog §§ 6 B og 6 C.
Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 12
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§ 13
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen valgte revisorer.

§ 14
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom. En sådan generalforsamling skal senest 14 dage efter begæring indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§ 15
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutninger herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.
Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst
3/4 af de afgivne stemmer.
Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesport slige aktiviteter indenfor distrikt Fyn.
Nærværende vedtægter godkendt på stiftende generalforsamling, onsdag den 14. december 1988, og sidst ændret på den ordinære generalforsamling den 25. marts 2014.